RAKENTAMASSA VUODESTA 1987

 

RAKENNUTTAJAPALVELUT

Toimimme uudis- ja korjauskohteiden raken-nuttamistehtävissä asiakkaan edunvalvojana. Ammattitaitoinen hankkeenhallinta on avain-tekijä onnistuneelle hankkeelle. Meillä on oike-at työkalut hankkeille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Kiinteistön omistajien tuki- ja asiantuntijapal-velut sisältäen kiinteistöjohdon ja isännöitsijöi-den tarvitsemat tukipalvelut kiinteistöjen yllä-pitoon ja hoitoon.

TYÖTURVALLISUUS

Hoidamme kohteiden suunnittelu- ja toteutuk-sen aikaiset turvallisuuskoordinaattorin tehtä-vät.